Regulamin

 

REGULAMIN

www.browarpogorza.pl

 

z dnia 01/04/2021 roku 

(tego samego dnia opublikowany)

 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu www.browarpogorza.pl w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie działania Serwisu lub odnośnie treści Regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: zamowienia@browarpogorza.pl

 

 • 1.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu jest Vlookup Solutions Sławomir Dzimira PRZEDMIEŚCIE DUBIECKIE 15A 37-750 PRZEDMIEŚCIE DUBIECKIE NIP 7952457609.

 

 1. Vlookup Solutions Sławomir Dzimira posiada:
  a) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w ramach działalności podlegającej na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę. Zezwolenie numer 1A/2021/C.

  oraz

  b) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa. Zezwolenie nr OZ-II.8270.1.4.2021.

 

 1. c) prowadzi działalność w postaci dostarczania żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta

 

 1. Dokonywanie rezerwacji przez System odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Kontakt klienta ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem:
  a) poczty elektronicznej pod adresem  zamowienia@browarpogorza.pl;
  b) dane adresowe właściciela www.browarpogorza.pl znajdują się także na dole strony w zakładce "Kontakt".
 • 2.

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.browarpogorza.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę ze Zleceniobiorcą.
 1. Właściciel Firmy – Vlookup Solutions Sławomir Dzimira

PRZEDMIEŚCIE DUBIECKIE 15A 37-750 PRZEDMIEŚCIE DUBIECKIE NIP 7952457609.

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienia w ramach Serwisu.
 2. Sklep - punkt sprzedaży kateringowej.
 3. Umowa rezerwacji - 
 4. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. ze zm.).
 8. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 ze zm.).
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz date, czas i miejsce organizacji imprezy zamkniętej organizowane przez klienta.
 10. Towar – produkty, mogące być także napojami alkoholowymi, zaprezentowane i oferowane w Serwisie.
 11. Koszyk – element funkcji Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 13. Newsletter – świadczona przez Sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Operatora cyklicznych treści newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie.
 14. Dostawca – rozumie się przez to Serwisu tj. Vlookup Solutions Sławomir Dzimira.
 15. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, albo przedsiebiorcą o ile zakup nie jest dokonywany w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności zasady zawarcia Umowy, prawa i obowiązki Stron tej Umowy, w tym dokonywania zapłaty, a także zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz składanie reklamacji.
 2. Serwis: www.browarpogorza.pl przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Celem funkcjonowania witryny internetowej: www.browarpogorza.pl jest ułatwienie Klientom zapoznanie się z aktualną ofertą napojów alkoholowych oferowanymi przez Dostawcę. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z Serwisu oraz dokonywanie zamówień oferowanych towarów, przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia.
 3. Regulamin jest udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Regulamin jest udostępniany w sposób nieodpłatny. 
 4. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców, korzystających z Serwisu. Określa on w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z kont utworzonych przez użytkownika Serwisu oraz warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Serwisu. 
 6. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby administratora Serwisu. Użytkownik korzystający z witryny internetowej www.browarpogorza.pl oświadcza, iż korzystanie z witryny internetowej i jej usług jest w kraju, z którego korzysta prawnie dozwolone. 
 7. Dostawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wykorzystywania przez Klienta Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa. 
 8. W przypadku stwierdzenia korzystania przez Klienta z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa Dostawca w zależności od okoliczności, ma prawo do tymczasowego zawieszenia lub trwałego zablokowania konta Klienta.
 9. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Dostawca, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, wyposażonym 
  w odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową.
 10. Dostawca nie odpowiada za szkody związane z występującymi po stronie Klienta problemami technicznymi.
 11. Dostawca nie odpowiada za przejściowe awarie Serwisu, które są spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności, jeżeli powstały one w związku z działaniem lub zaniechaniem osób dostarczających usługi informatyczne oraz płatności. 
 12. Dostawca jest uprawniony do zawieszenia działalności Serwisu na czas konieczny do przeprowadzenia jego modernizacji, naprawy itp. 
 13. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami). 
 14. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 15. Zabrania się wykorzystywania do jakichkolwiek celów materiałów znajdujących się na stronie Serwisu, w tym dokumentów, treści, zdjęć oraz grafik, chyba, że możliwość takiego wykorzystania wynika z powszechnie obowiązującego prawa.
 16. Dostawca nie odpowiada za szkody związane z podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych wymaganych przez Serwis.

 

 

 

 • 3.

ZEZWOLENIA

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w ramach działalności podlegającej na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę. Zezwolenie numer 1A/2021/C.

  oraz
 2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa. Zezwolenie nr OZ-II.8270.1.4.2021.

 

 • 4.

ZAWARCIE UMOWY 

 1. Zawarcie Umowy dokonuje się za pomocą Serwisu i wymaga wyboru przez Klienta interesujących go towarów, a następnie wypełnienia przygotowanego formularza.
 2. Prawidłowe wypełnienie formularza wymaga podania w szczególności danych Klienta oraz złożenia koniecznych oświadczeń poprzez zaznaczenie wszystkich obowiązkowych checkbox’ów.
 3. Za pośrednictwem strony internetowej www.browarpogorza.pl możliwe jest również składania zamówienia jako gość. Warunkiem składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej jest ukończenie 18 roku życia. 
 4. Dostawca wymaga podania następujących danych:

 

 • W przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko lub firma, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail);
 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mającej zdolność prawną: firmę (nazwę), adres, numer telefonu, adres e-mail oraz imię i nazwisko pełnoletniej osoby uprawnionej do przyjęcia Usługi).
 • w każdym przypadku datę, czas i miejsce organizowanej imprezy przez Klienta, na którą dostarczone maja być zamówione Towary.
 • Dostawca wymaga złożenia następujących oświadczeń:
  • zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu,
  • zapoznaniu się i akceptacji Polityki Prywatności, w której zawarte są zasady przetwarzania danych osobowych,
 1. Po skutecznym zawarciu Umowy Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na wskazany przez siebie adres e-mail.
 2. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta, sklep wymaga podania w szczególności jego prawdziwej daty urodzenia. Jednocześnie Dostawca, zastrzega, iż nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności za podanie danych nieprawdziwych umożliwiających weryfikacje wieku Klienta. Co więcej, zastrzega sobie również prawo do dokonywania czynności weryfikacyjnych wiek. 
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych umożliwiających weryfikacje wieku Klienta. W przypadku podania niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym, zarejestrowanie na stronie internetowej Serwisu nie będzie możliwe. Ponadto, nie będzie możliwe przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy. 
 4. Uprawnienie o którym mowa powyżej może mieć również miejsce w następujących przypadkach:

  a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu ;
  c) dopuścił się innych zachowań, które mogą zostać uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.  
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Sprzedającego.
 6. Uprawnionymi do złożenia zamówienia w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby pełnoletnie, trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru, którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz które nie dokonują zamówienia alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych w internecie.

 

 • 5.

ZAPŁATA ZA ZAMÓWIENIE

 1. Płatności należy dokonać zgodnie z poleceniami Serwisu, za pomocą udostępnionych tam Klientom rozwiązań technicznych bezpośrednio po zawarciu Umowy.
 2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  1) Karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • Szybkie płatności PayPal
 • Szybkie płatności DotPay
 • Szybkie płatności Przelewy24
 • Szybkie płatności Payu
 • Gotówką w przy odbiorze

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Dostawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Odbiorcą płatności jest Dostawca.
 3. Brak dokonania przez Klienta niezwłocznej zapłaty bezpośrednio po zawarciu Umowy, jest jednoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od Umowy, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailowo. W przypadku dalszego zamiaru zamówienia Usługi, Klient jest zobowiązany do ponownego przejścia procedury zawarcia Umowy.

 

 • 6. 

WYKONANIE ZAMÓWIENIA

 1. Dostawca, umożliwia Klientom Serwisu składanie zamówienia towarów oferowanych przez Sprzedającego. Zamówienia składane są przez Klientów za pośrednictwem Serwisu.
 2. Dostawca rozpocznie wykonywanie skutecznie zawartej Umowy dopiero po dokonaniu przez Klienta pełnej zapłaty z wyjątkiem wyboru płatności za pobraniem o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 4) Regulaminu.
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest złożenie przez zamawiającego oświadczenia, że ma ukończone 18 lat. W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności Klienta składającego zamówienie, Dostawca zastrzega sobie prawo do żądania okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletność zamawiającego Klienta. 
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdzam rezerwację towaru” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wybieranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie.
 6. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zamówionego towaru, który nastąpi przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności: nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia, jest pełnoletnia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zamówienia alkoholu celem dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw. 
 7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego.
 8. Dostawca przy realizacji Zamówienia może korzystać z pomocy osób trzecich, za które odpowiada jak za działania własne. 
 9. W przypadku braku dostępności jednego bądź większej ilości zamówionych produktów, Dostawca  przed realizacją Umowy skontaktuje się z Klientem, który będzie miał do wyboru podmianę niedostępnych produktów albo zwrot zapłaty w części odpowiadającej niedostarczonym produktom.
 10. W sytuacji, kiedy Klient nie ma możliwości dokonania odbioru zamówionego towaru osobiście, może on upoważnić do odbioru towaru, inną pełnoletnią osobę trzecią, wskazaną podczas składania zamówienia. W takim przypadku, wydanie zamówionego towaru nastąpi w momencie wydania towarów przez Sprzedawcę Klientowi lub wskazanej przez niego osobie. Zaznaczając opcję zamówienia towaru, za pośrednictwem osoby trzeciej (Kurier UPS albo kurier Paczkomaty InPost) Klient oświadcza, że udziela tej osobie pełnomocnictwa do odbioru Towaru w jego imieniu. 
 11. W wypadku odbioru Towaru zgodnie z wyborem Klienta dokonanym na podstawie punktu powyższego, dostarczenie Towaru odbywa się na zasadach i warunkach poczynionych pomiędzy Klientem a osobą trzecią. W takim przypadku, towar po odbiorze z Punktu Sprzedaży dostarczany jest na adres wskazany podczas składania zamówienia. 
 12. W przypadku określonych w ustępie 11 i 12, Dostawca ma prawo doliczać do zamówienia opłaty dodatkowe, o których jest informowany w trakcie składania i realizacji zamówienia za pośrednictwem Serwisu.

 

 1. Dostawca może odmówić wykonania Usługi w przypadku:

 

 • gdy Klient odmówi wylegitymowania się zgodnie z ust. 6 powyżej, 
 • gdy Klient podał nieprawdziwe dane podczas zawierania Umowy, a w szczególności, gdy 
  z okazanego dokumentu tożsamości będzie wynikało, że Klient nie jest pełnoletni,
 • gdy z zachowania Klienta będzie wynikało, że ten jest nietrzeźwy, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • gdy nabierze podejrzeń, że wykonana Usługa może prowadzić do podania alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, 
 • wulgarnego, agresywnego lub innego nagannego zachowania Klienta lub osób z nim przebywających,
 • jeżeli poweźmie wiadomość, że wykonanie Usługi prowadziłoby do naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Dostawca może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od Umowy za zwrotem Klientowi całej wpłaconej kwoty, o czym Klient zostanie powiadomiony na wskazany przez siebie adres e-mail.

 

 • 7.

REKLAMACJA

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Sprzedającego, wskazany w § 1 lub mailowo pod adresem: zamowienia@browarpogorza.pl
 2. Dostawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Dostawca powiadomi o tym fakcie składającego reklamację i wyznaczy dodatkowy termin na jej rozpatrzenie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, fakultatywnie e-mail lub telefon) oraz dokładny opis problemu. Reklamacja, która nie będzie zawierała choćby jednego z w/w elementów zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, o czym składający zostanie poinformowany wraz z podaniem przyczyny takiego działania (jeżeli ze względu na zakres podanych danych, takie poinformowanie będzie w ogóle możliwe). 
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 7. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 8. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 8.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO) 

 1. Dostawca przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego zawarte są 
  w udostępnionej w Serwisie Polityce Prywatności.
 3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania 
  z Serwisu oraz przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

 

 • 9.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu. 
 3. Umowy zawarte przed datą wprowadzenia zmian regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad, chyba, że co innego wynika lub będzie wynikać z przepisów prawa.
 4. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane w Serwisie w taki sposób, w jaki udostępniany jest niniejszy Regulamin. 

 

 

 • 10.

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient (Konsument) może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Dostawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Dostawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Dostawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwrotu płatności Dostawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Dostawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Dostawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 13. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 14. świadczenie usług, jeżeli Dostawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 15. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Dostawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 16. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 17. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Dostawca nie ma kontroli,
 18. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 19. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  1. dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 20. Odstąpienie nie przysługuje w przypadku zużycia Towaru, w takim przypadku Konsument winien skorzystać z trybu reklamacji przewidzianego w regulaminie.
 21. Postanowienia Regualminu stosuje się także do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

 

 

 • 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z Umową, zastosowanie mają zapisy Umowy.
 3. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, zastosowanie mają obowiązujące przepisy, co nie ma wpływu na ważność pozostałych zapisów Regulaminu.
 4. Wszelkie oświadczenia związane z działalnością Serwisu oraz interpretacją treści Regulaminu powinny być dokonywane mailowo na adres: zamowienia@browarpogorza.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego wskazany w § 1 Regulaminu.
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej 
  i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl